ایران آیلتس Iran Ielts

کلاسهای آمادگی آیلتس IELTS

دوره Pre-IELTS

کلاسهای آمادگی آیلتس IELTS

نوع کلاس : نیمه گروهی / خصوصی
ظرفیت : ۸ نفره (نیمه گروهی)
طول دوره :  یک ماه و نیم + یک ماه و نیم (نیمه گروهی)
کل ساعت دوره :  ۴۰ + ۴۰ ساعت (نیمه گروهی)
اساتید دوره : استاد اشراق / استاد شهبازلو
سرفصل ها : مشاهده سرفصل های دوره PRE-IELTS

سرفصل های دوره Pre-IELTS
ایران آیلتس Iran Ielts

دوره آمادگی IELTS

کلاسهای آمادگی آیلتس IELTS

نوع کلاس : نیمه گروهی / خصوصی
ظرفیت : ۸ نفره (نیمه گروهی)
طول دوره :  یک ماه و نیم + دوماه (نیمه گروهی)
کل ساعت دوره :  ۵۰ + ۵۰ ساعت (نیمه گروهی)
اساتید دوره : استاد اشراق / استاد شهبازلو
سرفصل ها : مشاهده سرفصل های دوره آمادگی IELTS

دوره Post IELTS

کلاسهای آمادگی آیلتس IELTS

نوع کلاس : نیمه گروهی / خصوصی
ظرفیت : ۸ نفره (نیمه گروهی)
طول دوره :  یک ماه و نیم (نیمه گروهی)
اساتید دوره : استاد اشراق / استاد شهبازلو
سرفصل ها : مشاهده سرفصل های دوره POST IELTS

زبان آموزان - تدریس خصوصی آیلتس

کارگاه های آموزشی

کارگاه گرامر Grammar

تعداد جلسات کارگاه : ۱۰ جلسه

زمان هر کارگاه : ۳ ساعت

قیمت کارگاه : ۲۰۰ هزارتومان

ظرفیت : ۸ نفر

کارگاه رایتینگ Writing

تعداد جلسات کارگاه : ۱۲ جلسه

زمان هر کارگاه : ۳ ساعت

قیمت کارگاه : ۲۴۰ هزارتومان

ظرفیت : ۸ نفر

کارگاه ریدینگ Reading

تعداد جلسات کارگاه : ۱۰ جلسه

زمان هر کارگاه : ۳ ساعت

قیمت کارگاه : ۲۰۰ هزارتومان

ظرفیت : ۸ نفر

کارگاه اسپیکینگ Speaking

تعداد جلسات کارگاه : ۱۰ جلسه

زمان هر کارگاه : ۳ ساعت

قیمت کارگاه : ۲۰۰ هزارتومان

ظرفیت : ۸ نفر

زمان برگزاری کارگاه ها و رویدادها

آیلتس رایگان